update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการเด็กอาชีวะร่วมใจช่วยพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ นำร่อง

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 21ก.พ.66 นางระวีพรรณ  แก้วเพียงเพ็ญ  รองผวจ.นนทบุรี ประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาอาชีวที่เข้าร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งเป็นโครงการนำร่อง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายการบูรณาการกับองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นที่ วิทยาเทคนิคนนทบุรี ตำบลไทรใหญ่ ตำบล ราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย

*****ตามโครงการเด็กอาชีวะ:ร่วมใจช่วยพัฒนาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จำนวน 12 หลัง “หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมลดลง”ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อยู่อาศัยผุพังเสียหาย และจะดำเนินการให้คอบครอมทั้ง 6 อำเภอ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีได้มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชนร่วมจัดทำโครงการเด็กอาชีว:ร่วมใจช่วยพัฒนที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ (นำร่อง) เน้นการมีส่วนร่วมของสถาบันการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี) ร่วมกับช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษาอาชีว:ที่เข้ามาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลางและรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  รองนายกรัฐมนตรี ให้แก่จังหวัดนนทบุรีจำนวนเงิน 1.043.500 บาท