update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

โรงเรียนเอกอโยธยา เปิดบ้านโชว์ผลงาน นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ A I ของ นร.ในกิจกรรมวิชาการ Open House

*****พระนครศรีธยุธยา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สาธินี ผ่องอักษร ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอโยธยา  หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายธนภัทร ผ่องอักษร ผู้จัดการ โรงเรียนเอกอโยธยา นายทรงชัย ลิมปพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโรงเรียนเอกอโยธยา และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกันเปิดกิจกรรมวิชาการ Open House โชว์ผลงาน นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ A I ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 โดยมีนายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มม่า อสิส ผู้ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

*****ดร.สาธินี ผ่องอักษร ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอโยธยา เผยว่า  หลังทาง โรงเรียนเอกอโยธยา ได้มีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสัญญาการว่าจ้างโครงการห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI  กับ หจก.เอ็มม่าอลิส เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนของโรงเรียนเอกอโยธยา สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น  ทางโรงเรียนได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ A I ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จนเด็กนักเรียนสามารถผลิตชิ้นงาน นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ที่โดดเด่น ของแต่ละกลุ่ม มาแสดงโชว์ผลงานที่เรียนมา  ให้ผู้ปกครอง และ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในงานวิชาการ Open House  นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงโชว์ลีลาความสามารถของของหุ่นยนต์สุนัข ที่ทาง หจก.เอ็มม่าอลิส นำมาแสดงให้ชมอีกด้วย

*****ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอโยธยา กล่าวอีกว่า  เราภาคภูมิใจที่โรงเรียนเอกอโยธยาของเรา  เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่องกันถึงสองปีซ้อน  สอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา   มุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะในทุกกลุ่มประสบการณ์  การใช้ภาษาไทยอย่างถูก  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นสากลได้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไป  โดยร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันแลงเควจ (FUN LANGUAGE) มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการประกอบอาชีพ และ การกีฬา มีลักษณะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม

*****โรงเรียนเอกอโยธยา จึงมีการพัฒนาด้านการศึกษาให้ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  โดยจะพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาให้เท่าทันกับวิวัฒนาการที่ทันสมัยของโลก ที่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การเพิ่มหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เท่าทันกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่โลกอนาคต  รัฐบาลเริ่มให้การสนับสนุนส่งเสริม  ในหลักสูตรการเรียนการสอนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI มากขึ้น   เพราะเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้เป็นนวัตกร ใหม่

*****ทั้งนี้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยี  ให้เท่าทันกับนานาอารยะประเทศ  การที่ หจก.เอ็มม่าอลิส  โดยนายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธาน กก.ผจก. ได้เข้ามาเพิ่มความรู้ในหลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI  ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพในด้านการศึกษา ของเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกอโยธยา สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอันดับ 1 ของจังหวัด และระดับประเทศได้มากยิ่งขึ้น   ในอนาคตอาจได้เข้าแข่งขันผลงานนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ในระดับชาติและระดับโลกต่อไป