update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผวจ.นครนายก จัดประชุมสัญจรคณะกรมการจังหวัดศึกษาดูงานวิจัยและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัญชา เชาวรินทร์ ผวจ.นครนายก จัดประชุมสัญจรคณะกรมการจังหวัดศึกษาดูงานวิจัยและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ โดยมีนายวิชัย บุญมี รอง ผวจ. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก จำนวน 150 คน ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ กล่าวให้การต้อนรับ

 

*****สำหรับการศึกษาดูงานแบ่งเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ กลุ่มละ 50 คน ฐานที่ 1 โรงงานต้นแบบแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ฐานที่ 2 ศูนย์การจัดการขยะ ฐานที่ 3 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร การแปรรูปอาหาร การแปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร ศูนย์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อการพัฒนา เครื่องขึ้นรูปพอลิเมอร์จาก  วัสดุรีไซเคิล  โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ และห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร  “ ร้านอภิรมย์” ธุรกิจกาแฟ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นต้น