8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2566

*****นครราชสีมา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2566 ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ  การมอบทุนการศึกษาในปี 2566 คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้มอบทุนฯ จำนวน 711 ทุน เป็นเงิน 2,339,300-บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) มอบให้กับ นักเรียน นักศึกษา บุตรหลาน ผู้ที่ได้ผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

*****อีกทั้งยังมอบให้กับผู้แทนจังหวัดทั้ง 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*****มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามแนวความคิดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์    เริ่มจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2528 เริ่มแรกมูลนิธิฯ มีเงินกองทุนเพียงสามล้านบาท สืบเนื่องมาจากความศรัทธาและความเคารพนับถือต่อท่าน พลเอกเปรมฯ จึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ   เป็นประจำทุกๆ ปี จนทำให้ ณ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเงินทั้งสิ้น 81,588,354.74 บาท เป็นเงินกองทุนจำนวน 78,000,000 บาท เงินบริจาคคงเหลือจากปีที่ผ่านมา 2,693,041.50-บาท และดอกเบี้ยปีนี้ 895,313.24 บาท จนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 58,777 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 153,490,80-บาท โดยในวันนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 93 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,959,463 บาท

*****ในโอกาสนี้ พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญู และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการทำความดี ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างตลอดมา

ไพฑูรย์ มนุญพงศ์พันธุ์ / รายงาน