6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “Intensive English Workshop”

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ก.พ.66 พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.)วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “Intensive English Workshop” mujห้องประชุมโรงแรมเอ็มแกรนด์ อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษา ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ เข้าร่วมกิจกรรม

*****พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “Intensive English Workshop ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัย และเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สามารถปรับตัวอย่างไรให้อยู่ได้อย่างชาญฉลาด ท่ามกลางความหลากหลายทางภาษา และวัฒนธรรม

*****การอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 รูป/คน โดยมี ผศ.ดร. จิราภรณ์ ผันสว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ ดร.สุทัศน์ สังคะพันธ์ และ Mr.Glen  Redekop เป็นต้น เป็นการพัฒนายกระดับบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ