25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สสส.มอบเกียรติบัตร สถานศึกษา “ ครูดี ไม่มีอบายมุข “ ประจำปี 266

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 พ.ค.66 ที่ห้องปทุมลาภ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานมอบเกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 “ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข โดยมีนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะทำงาน คณะผู้บริหาร ครู สถานศึกษา โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 62 โรงเรียน เข้าร่วมพิธี

*****นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานโครงการต้องขอชื่นชมคณะทำงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 จำนวน 62 โรงเรียน ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันสร้างครูผู้ทรงคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ โดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสนับสนุนสถานศึกษา ในการขับเคลื่อน หากติดขัดประการใด ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และคณะทำงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด พร้อมที่จะเข้าดูแล และสนับสนุนเกื้อหนุนช่วยเหลือ

*****นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติด และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในนามคณะดำเนินงานโครงการสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด นำร่องขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าตอนบน ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม สถานศึกษาต้นแบบ ส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ ร่วม ส่งเสริมครูดี สร้างภูมิคุ้มภัยให้เด็กและเยาวชน

*****ทั้งนี้โครงการส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลายมิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 กำหนดลงนาม MOU เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ที่ร่วมลงนามประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัด ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้บริหารโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 33 โรงเรียน ,โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครศรีธรรมราช จำนวน 23 โรงเรียน และสถานศึกษาสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดอาชีวศึกษา และสังกัด กศน. จำนวน 6 โรงเรียน

*****ส่วนมิติที่ 2โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ออกแบบกิจกรรมในสถานศึกษา โดยแบ่งกลุ่มโฟกัสกรุ๊ป วางมาตรการในการเฝ้าระวังด้านบุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และร่วมออกแบบยกร่างคณะทำงานก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะที่มิติที่ 3 มีการจัดตังคณะกรรมการ ประเมิน ติดตาม เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ โรงเรียนละ 2 คน เพื่อส่งเสริมให้เป็นครูผู้สอน ถ่ายทอดกำกับดูแลนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นครูผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมิติที่ 4 มีการจัดชุดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมนักเรียนแกนนำต้นแบบโรงเรียนละ 40  คน โดยคณะผู้บริหาร ครูดีไม่มีอบายมุข ร่วมกำกับติดตามและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง