update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ  วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา  ที่ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสถานศึกษาเข้ารับการอบรมครบทุกโรงเรียน

*****นายสุกิจ  กลางสุข รอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี ได้รับความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานเดียวกัน   ให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กหรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP ได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยซน์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*****นายประเสริฐ วรสาร  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า ครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ นั้นมีภาระที่หนักมากนอกเหนือจากหน้าที่สอนแล้วยังมีงานเอกสารอื่นๆที่ต้องทำไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวยังต้องอ้างอิง กฎระเบียบข้อบังคับยังผลให้การทำงานที่มีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  ดังนั้นเพื่อป้องกันการทำงานที่อาจผิดพลาดได้จึงไปจัดการอบรมนี้ขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากคณะวิทยากร สำนักงานคลังจังหวัด และ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ