4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อนุบาลจรูญลอง เจ๋ง! คว้ารางวัลรร.ดนตรีไทย 100 %ของกระทรวงวธ.

*****แพร่..ผู้สื่อข่ารวายงานว่า ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต ผอ.โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต2 เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดวิชาดนตรีไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย เป็นการปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น 1 ชนิด เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนไทยของชาติเป็นหลักในการนำ “ดนตรีไทย” มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน นั้น

*****ผลการคัดเลือกปรากฏว่าโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ระดับดีมาก ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  สร้างความปลาบปลื้มใจกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงเรียนมีผลงานด้านดนตรีไทยมาโดยตลอด นำไปแสดงในงานในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือหลายครั้ง

*****สำหรับโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติกำหนดโครงสร้างให้เรียนสาระดนตรี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี ตามความถนัดและสนใจ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จนสร้างผลงานด้านการแสดงตีกลองสะบัดชัย และตีกลองปูจา ได้รับรางวัลระดับจังหวัด และนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ซอด้วง และขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ ภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2561-2566 และมีผลงานที่ผ่านมากเช่น นักเรียนเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 และ 2563 ของกระทรวงวัฒนธรรม  นักเรียนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2563 จำนวน 1 คน และประจำปี 2564 จำนวน 3 คน ของจังหวัดแพร่

*****โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 และ 2563 ของกระทรวงวัฒนธรรม  โรงเรียนรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดทักษะดนตรีพื้นเมือง ประเภท ดนตรีพื้นบ้าน ระดับประถมศึกษา งานมหกรรมดนตรี “เพลินเพลงดนตรี ยุวคีตกวีเมืองแพร่” ปี 2562 ของจังหวัดแพร่  6.โรงเรียน รางวัลชมเชย ประจำปี 2563 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2566 การประกวดการตีกลองปู่จาในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่  และโรงเรียนรับโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม