update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปี 2566

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปี 2566ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เมื่อวันทมี่ 30 มิ.ย. 66  โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

***** นายปริญญา นวลรักษา รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ได้ดำเนินโครงการมา ตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่รุ่นที่ 1-9 ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการ และแต่ละปีการศึกษามีการอบรมเฉพาะทาง ซึ่งในปีนี้ป็นหัวข้อ “กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ทักษะเชื่อมสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ESD)” โดยผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ทำหน้าที่ขับเคลื่อน ขยายผลเพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปจัดประสบการณ์ ให้กับเด็กปฐมวัยได้ถูกต้องตามแนวทางการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

*****เพื่อปลูกจิตสำนึก การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อโลกตั้งแต่วัยเยาว์ เด็กรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบนโลก โดยเน้นการจัดประสบการณ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กปฐมวัยกับโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เด็กเห็นและเข้าใจปัญหา และแสดงบทบาทในฐานะสมาชิกใบหนึ่งของโลกใบนี้ได้ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ ทั้งระบบออนไซต์ (Onsite) และออนไลน์ (Online) เพื่อให้ครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ความรู้ทักษะเชื่อมโยง สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเด็กปฐมวัย ได้พระราชทานในปีการศึกษา 2566

***** นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมเป็นเครือข่ายกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งมีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมาย ในการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือ รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง

*****ตลอดจนเพื่อให้เด็กได้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว สามารถดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ตามวัย การดำเนินโครงการบุคลากรด้านปฐมวัยมีบทบาทสำคัญมาก ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ถ้ามีบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะนำไปสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน    เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ครูปฐมวัยทุกคนในเรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องเข้าใจ และนำลงสู่ห้องเรียนโดยการออกแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กตามแนวทางการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มที่การสร้างความตระหนักก่อน และให้ความรู้โดยใช้ทักษะการเชื่อมโยงสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

*****ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนที่ยังไม่เคยส่งขอรับการประเมิน จำนวน 62 คน และผู้เข้าอบรมออนไซต์ (Onsite) เป็นผู้ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนที่จะส่งขอรับการประเมินเพื่อรับตราอบรมออนไลน์ (Online)  จำนวน 147 โรงเรียน  คณะวิทยากร ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (L N) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูแกนนำปฐมวัย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ