4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2565

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผวจ.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2565 ที่โดมหอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมพิธี

*****นางพันทิวา กมลรัตนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันนี้ มูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงก่อตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

*****อีกทั้งเพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยจัดสรรให้ทุนการศึกษา แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับในปี 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาดี  ได้ทรงประทานทุนให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการ จากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสจากทั่วประเทศจำนวน 10,633 ทุน ซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลมิธิคุณพุ่ม จำนวน 175 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

*****นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีได้อ่านพระพระดำรัส และมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวสุมลรัตน์ ฉิมวงษ์ ตัวแทนผู้รับประทานทุน กล่าวซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความสำคัญและความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ