8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อิข่าวรายงานว่า นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผวจ.บุรีรัมย์ ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

*****สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษ ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวอย่างมีคุณภาพละได้มาตรฐานสากล และกอรปกับนโยบายของรัฐบาล และผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะแรงงานฝีมือ

***** จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดหลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรมตามความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง มีความเหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพตามโครงการฯ มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพที่เพียงพอต่อการทำงานในสถาน ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระภายหลังจากการสำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย หลักสูตรซ่อมรถจักรยานยนต์ หลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

*****โดยจะต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีในสถาบัน หรือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จำนวน 4 เดือน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ฝึกงาน) จำนวน 2 เดือน รวมระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 6 เดือนหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ