รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิด“โคก หนอง นา โมเดล”

***ศรีสะเกษ…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา14.00 น.วันที่ 5 ก.พ. นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-8 ก.พ.64  ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จ.ศรีสะเกษ บ้านเตาเหล็ก หมู่ 10 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

***โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก อ.เมืองศรีสะเกษ วังหิน พยุห์ และอ.กันทรารมย์ รวมจำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม ซึ่ง ระหว่างอบรมได้ใช้โฮมสเตย์ของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 4 หมู่บ้านเป็นที่พัก และเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี น.ส.พรรณณี ต้อไทสง เจ้าของศูนย์เรียนรู้บ้านเตาเหล็ก ให้การต้อนรับ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

***นายจรินทร์ รอบการ  พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ครัวเรือนที่ประสบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและเกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 22 อำเภอ

rbt

***พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวอีกว่า การดำเนินงานตามโครงการได้รับสมัครครัวเรือนเป้าหมายและจ้างงาน ผู้ที่ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ทั้งสองกลุ่มเป้าหมายจะต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการทำทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อย่างจริงจัง โดยจัดการฝึกอบรมทั้งสิ้น 14 รุ่น ๆ ละ 4 คืน 5 วัน ผู้ผ่านการอบรมจะไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง เป็นครูพาทำ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป.