ผลักดันนโยบายงดการเผาในพื้นที่การเกษตรผ

****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผวจ.มหาสารคาม ประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา Zero Burn มุ่งสร้างมหาสารคาม มหานครปลอดการเผา ที่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบก ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่อำเภอวาปีปทุม ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารคูโบต้า สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ และชาวบ้านกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม ร่วมกิจกรรม

**** ภายในงานได้จัดให้มีการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น การใช้รถเกี่ยวข้าว รถไถกลบซังข้าวเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสดในแปลงนา สาธิตการใช้รถทำฟางอัดก้อน เป็นต้น โดยนายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม ได้ร่วมขับรถเกี่ยวข้าวของคูโบต้าเพื่อเกี่ยวข้าวในแปลงนาในครั้งนี้ด้วย

****นายธัญวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับโครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา มุ่งสู่มหาสารคามมหานครปลอดการเผานี้ เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมมือกับสยามคูโบต้า ผลักดันนโยบายงดการเผาในพื้นที่การเกษตรผ่านโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการเผาทำลายหน้าดิน มุ่งสู่เป้าหมายในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดมหาสารคามให้เป็น 0% ภายในปี 2565

****พร้อมทั้งยังมุ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัด ด้วยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ผลักดันให้แนวคิดการทำเกษตรปลอดการเผาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ด้วยการขยายพื้นที่ความร่วมมือของโครงการฯ ไปทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้และลงมือปฏิบัติจริงกับพื้นที่การเกษตรของตนเอง พร้อมส่งต่อความรู้ไปยังภาคการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ทีมข่าว/มหาสารคาม