FAO มีมิติให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รองผวจ.กำแพงเพชร ร่วมประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดกำแพงเพชร 2564 ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยพระอัจฉริยะภาพ ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO มีมิติให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก

*****กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมาย ให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่อัจฉริยะภาพ ด้านการด้านการอนุรักษ์ และ พัฒนาทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ในปี 2564 นี้ จังหวัดกำแพงเพชร จึงกำหนดจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.64 ที่สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร  ภายใต้หัวข้อ : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ภายในงานมี การจัดนิทรรศการวันดินโลก การจัดนิทรรศการกลางแจ้ง การบรรยายพิเศษและร่วมเสวนา และเชิญ ชิม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ PGS มากมาย 

*****น.ส.สุพัตรา กล่าวว่า ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9และเที่ยวชมนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.64 และยังสามารถเข้าชมนิทรรศการ การเผยแพร่อัจฉริยะภาพ ด้านการด้านการอนุรักษ์ และ พัฒนาทรัพยากรดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร  ได้ตลอดธันวาคมนี้