สส.จับมือธรรมศาสตร์ พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง ลดทิ้งขยะลงแม่น้ำเป็นตัวอย่างลุ่มน้ำทั่วประเทศ แก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพล้อม (สส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง “คลองกรวย คลองบางกอกน้อย” กระตุ้นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนริมสองฝั่งคลอง ไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง เตรียมเป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง และปัญหา เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.65 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน วัด ภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับชุมชนต่างๆ3 สาย พร้อมร่วมเวที “เสวนาสามคลอง : แม่น้ำลำคลอง และการพัฒนากรุงเทพและนนทบุรีอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ของประเทศต่อไป

***** นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าปัญหาขยะมูลฝอยและขยะทะเลที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากขยะประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องเกิดขยะตกค้างสะสม ไหลจากแม่น้ำลำคลองสู่ ทะเล โดยขยะร้อยละ 80 มีแหล่งกำเนิดจากบนบก ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ทั้งขยะบนบกและขยะทะเล โดยกำหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาขยะทะเลเป็นวาระแห่งชาติ ปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2563 – 2573)

*****ทั้งนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ผลักนตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกระยะที่ 1 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจ กรรมลดและคัดแยกขยะรณรงค์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย รวมทั้งการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ชุมชน คูคลองสาขา และแม่น้ำหลัก เพื่อลดปริมาณขยะก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในวันนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก รณรงค์ให้คนไทยไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนริมสองฝั่งคลองในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมให้เป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันทั้งชุมชน (บ้าน) วัด โรงเรียน ภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับชุมชนต่างๆ ริมคลองทั้ง 3 สาย และเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป