อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ที่ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่บริเวณเทศบาลตำบลนาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.65 โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 นายอุโรม แก้วจันทร์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายภูมินทร์ ภูมิเขตร์ สจ.กาฬสินธุ์ เขตอำเภอกุฉินารายณ์ นายกิตติคม ติดเมิง ปลัดอาวุโส อ.กุฉินารายณ์ นายพิษณุ งาดี นายกเทศมนตรีตำบลนาขาม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วม  ให้การต้อนรับ

***** นายพิษณุ งาดี นายกเทศมนตรีตำบลนาขาม กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีพื้นที่ประมาณ 68,125 ไร่ มี 17 หมู่บ้าน จำนวน 3,329 ครัวเรือน ประชากร 12,958 คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบต่ำ ไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านพื้นที่ มีความแห้งแล้ง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง แหล่งน้ำผิวดินจะแห้งขอดและขุ่น โดยประชาชนจะอาศัยใช้น้ำจากห้วยหนองคลองบึง น้ำบาดาลบางหมู่บ้านกร่อย บางแห่งมีกลิ่นเหม็น น้ำเป็นคราบสนิมเหล็ก  และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การนำน้ำจากห้วยหนองคลองบึงมาผลิตเป็นน้ำประปาก็ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากเป็นน้ำประปาที่ปนเปื้อนสารเคมี ที่เกิดจากการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และปัญหาการขาดน้ำเพื่อบริโภคหรือน้ำดื่มที่สะอาด ประชาชนทุกคนจะต้องซื้อน้ำดื่ม หากให้คำนวณเป็นตัวเลขหนึ่งคนจะต้องใช้เงินซื้อน้ำดื่มคนละ 10 บาทต่อวัน ก็เท่ากับว่าประชาชน ต.นาขาม จะต้องใช้เงินซื้อน้ำดื่มถึง 129,580 บาทต่อวันหรือเท่ากับ 3,887,400 บาทต่อเดือน หรือ 46,648,800 บาทต่อปี

*****นายพิษณุ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาในฤดูแล้งเทศบาลตำบลนาขาม บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ โดยใช้รถบรรทุกน้ำไปรับน้ำประปาจากหอประปาที่มีปริมาณน้ำเพียงพอไปเติม และแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ บางปีปริมาณน้ำภายในตำบลไม่เพียงพอ ต้องไปขอรับน้ำสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาคกุฉินารายณ์ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน แต่ระยะทางไกลจึงต้องใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ หากเทศบาลตำบลนาขามได้รับความช่วยเหลือ ในการจัดหาและก่อสร้างแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีนใช้อย่างเพียงพอ และทางเทศบาลตำบลนาขามประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายเกือบ 50,000,000 บาทต่อปี

***** ด้านนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า หลังได้รับการร้องขอและประสานจากเทศบาลตำบลนาขาม และผู้นำท้องถิ่น ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้องการแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคดังกล่าว รัฐบาลและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการในการที่จะจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนชาว ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยจะใช้งบประมาณ 103 ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้น 3,329 ครัวเรือน

***** นายศักดิ์ดา กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ในลักษณะเดียวกันนี้ ทั่วประเทศมีจำนวน 32 แห่ง ก่อสร้างเสร็จแล้ว 18 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 14 แห่ง และเสนอขอรับงบประมาณจำนวน 15 แห่ง หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยประชาชนจะได้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจําวันและในระยะยาวต่อไป

 สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน