update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าฯมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ รองผวจ. พร้อมด้วย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเกิ้ง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมหารือการจัดกิจกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

*****กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากวัชพืช กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำถิ่น กิจกรรมปล่อยปลาเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ชุมชน และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยร่วมบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 และจิตอาสาภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำชีหลง บริเวณสวนวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ให้มีประสิทธิสภาพ พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม

.