24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

สทนช. เสนอร่างผังลุ่มน้ำยมรอบ 2 ให้ทุกภาคส่วนพิจารณา คาดแล้วเสร็จในปี66นี้

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าสวรายงานว่า นายณัฐพงศ์  สุขวิสิฏฐ์  รอง ผวจ.สุโขทัย ประธานประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3  พื้นที่ลุ่มน้ำยม เวทีที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ห้องแกรนด์บอลรูม 1-2 โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองสุโขทัยเมื่อวันที่ 28 มี.ค.66 โดยมีนายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 1 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  กล่าวรายงาน และผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ราว 180 คน

***** นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 1 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เผยภายหลังการประชุม ว่า  พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 23 ระบุให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำผังน้ำเสนอ กนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 17 (5) และผังน้ำมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม โดยมาตรา 56 ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย

*****ดังนั้น ผังน้ำ จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการให้หรือห้ามโดยตรง แต่จะใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานบังคับใช้ นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผังเมือง   ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สทนช. ได้ดำเนินการจัดทำร่างผังน้ำครั้งที่ 1 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียพื้นที่ลุ่มน้ำยม จำนวน 2 เวที ในช่วงวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 372 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำยมจำนวน 29 คน หน่วยงานของรัฐจำนวน 65 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 195 คน และประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 83 คน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำร่างผังน้ำ ครั้งที่ 2 มารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในวันนี้

***** “ผลการวิเคราะห์และจัดทำร่างผังน้ำ ครั้งที่ 2 พบว่าลุ่มน้ำยม มีพื้นที่อยู่ในรหัสโซนผังน้ำ 2,561,411 ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ทางน้ำหลาก 2,213,812 ไร่ และพื้นที่น้ำนอง 347,599 ไร่ และผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ สทนช.จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปปรับปรุงผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่ มิให้เกิดการกีดขวางทางน้ำในอนาคต ซึ่งการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำยมจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566”  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 1 กล่าวในตอนท้าย