8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

รอง ผวจ.นครนายก ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี “พลังบวรสร้างเสริม 5 ส.” เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ที่วัดช้าง อ.บ้านนา

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รอง ผวจ.นครนายก ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี “พลังบวรสร้างเสริม 5 ส.” เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  ที่วัดช้าง  อ.บ้านนา โดยมีพระครูโสภณนาคกิจ  เจ้าคณะอำเภอบ้านนา  เจ้าอาวาสวัดช้าง

*****นายบรรพต รัตนเกตุ นอภ.บ้านนา กล่าวรายงาน อำเภอบ้านนาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ โดยยึดหลัก บวร  (บ้าน วัด โรงเรียน) ประกอบกับหลักการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

*****กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนวัดและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนแก้ปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืน