25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจง ร้องขอความเป็นธรรม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หลังถูกกล่าวหามีส่วนได้เสีย จากการตัดไม้พยูงของโรงเรียนในพื้นที่

*****กาฬสินธุ์..กรณีที่สื่อออนไลน์นำเสนอข่าวการตัดไม้พะยูงในเขตพื้นจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า นายสันติ พรมมาสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส สังกัดธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าไปมีส่วนได้เสียกับการตัดไม้พยูงของโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น กระทั่งนายสันติ พรมมาสิทธิ์ ได้ร้องขอความเป็นธรรม และชี้แจงว่า ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ  กำหนด โดยการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ได้รับมอบหมายและได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด ให้เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่จากธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเอกสารหลักฐาน พยาน เป็นที่ประจักษ์ สามารถตรวจสอบได้

*****อีกทั้งยังได้ปฏิบัติงานตามที่ส่วนราชการที่ขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้แจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ เช่น การถูกลักลอบตัดต้นไม้ การตัดต้นไม้ที่กีดขวางสายไฟ อาคาร หรือการสร้างอาคารใหม่ การเกิดเหตุวาตภัยต้นไม้หักโค่น เป็นต้น ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอน ตามคู่มือแนวทางการขออนุญาตตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุง รักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 และพบว่า ส่วนราชการต้องการทราบราคาประเมินต้นไม้ เพื่อจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ในต้นไม้ที่ตัดดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ตัดถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการที่ต้องนำส่งเงินคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ ตนจึงต้องประสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการประเมินราคาต้นไม้ เพื่อให้ความรู้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย

*****สำหรับการที่สื่อออนไลน์ได้นำเสนอข่าวว่า ตนและส่วนราชการอื่นมีส่วนได้เสียจากการตัดไม้พยูงของโรงเรียนในพื้นที่ โดยยังไม่รับฟังคำชี้แจงหรือได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตนและหน่วยงานต้นสังกัด ให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงขอใช้ชี้แจงว่า การนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริง และขอยืนยันความบริสุทธิ์ว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และระเบียบทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการรักษาซึ่งทรัพย์สินของทางราชการและประเทศชาติเป็นสำคัญ

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ