16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าขายเลน และป้องกันไฟป่า

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 มิ.ย.67 นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม”จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาฯ ร่วมให้การต้อนรับ

*****นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กล่าวว่า ปัญหาไฟป่า ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว รวมทั้งสภาพแวดล้อมและผืนป่าทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร หากปล่อยให้สภาพป่าธรรมชาติถูกทำลาย จนระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ต่ำ การที่จะฟื้นฟูและทำให้ระบบนิเวศกลับมาฟื้นตัวสมบูรณ์ได้ดังเดิมนั้นจึงไม่สามารถทำได้โดยง่ายศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

*****โดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ของตน สามารถสร้าง และขยายเครือข่ายชุมชน ที่เข้มแข็ง ในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน

***** ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 27 เจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรหนองพอก เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่จาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส.) ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 17  – 21 มิถุนายน 2567 รวมระยะเวลา 5 วัน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ