8 ธันวาคม 2023
Uncategorizedข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นางนัฏฐิยา  โยมไธสง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ นางปิยะดา กองจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บูรพา เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกิจกรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการ  D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

*****ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคาม กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข 31 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 – 28 มีนาคม 2566 เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมบริการเกี่ยวกับตรวจโรคทั่วไป การพอกเข่าด้วยสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทย การมอบเกลือเสริมไอโอดีน  มอบไข่ไก่ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็ก อายุ 6 เดือน – 2 ปี มอบเกลือเสริมไอโอดีนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรมน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่ กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการตัดแต่งทรงผม ฟรี จากสมาชิกชมรมแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก