4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

นายกฯ คนใหม่ ว่าไง เครือข่ายกัญชา ลุยล่า 10,000 ชื่อประชาชน เสนอสภาฯ คืนชีพ พ.ร.บ.กัญชา ยก บทเฉพาะกาลระบุชัด ห้ามนำเข้ากัญชาต่างประเทศ 5 ปี

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวว่า หลังจากที่ได้ระดมความคิดเห็นจากประชาชนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจนตกผลึกว่า กัญชาอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน มีหลักฐานระบุชัดในตำราหมอพื้นบ้านว่ามีคุณประโยชน์มากมาย  ซึ่งหากไม่เจอการเมืองสกัดช่วงก่อนการเลือกตั้ง จนทำให้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา พิจารณาได้ถึงเพียง 17 มาตราจากทั้งสิ้น 95 มาตรา และมาตราที่สำคัญ คือ ซึ่งนักการเมืองจงใจที่จะทำใหร่าง พ.ร.บ.กัญชาตกไป ก่อนจะพิจารณาคือ มาตรา 18 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนปลูกกัญชาได้เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และที่น่าเสียดายคือ ในบทเฉพาะกาลก็ระบุไว้ชัดว่า หาก พ.ร.บ.กัญชามีผลบังคับใช้ ห้ามนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศเป็นเวลา 5 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาและสามารถปลูกและใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย แต่เพราะการเมือง ทำให้มีกัญชาจากต่างประเทศ ทะลักเข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะเราห่างหายจากกัญชาที่ถูกประกาศเป็นยาเสพติดนานถึง 40 ปี

*****นายประสิทธิ์ชัย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ได้ระดมความคิดเห็นการจัดทำ พ.ร.บ.กัญชาขึ้น ที่ จ.เชียงใหม่ เป็นครั้งแรก ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดี เราช่วยกันถกเถียงในแง่มุมที่แตกต่างออกไปเพื่อทำให้การมองมีความรอบด้านมากขึ้น ทั้งนี้ โดยหลักการแล้ว กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและครัวเรือนมีสิทธิพื้นฐานในการปลูกและใช้เพื่อความมั่นคงทางยา สำหรับประเด็นสำคัญที่พูดคุยกันดังนี้ 1.องค์ประกอบคณะกรรมการกัญชาควรจะมีองค์ประกอบมาจากไหนบ้างเนื่องจากกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจตาม พ.ร.บ.ในการออกกฎเกณฑ์ตามที่ พ.ร.บ.ระบุไว้ จึงมีความสำคัญอย่างมาก หากจะทำให้การบริหารจัดการกัญชาในอนาคตเกิดประสิทธิภาพ 2.การดำเนินกิจการใดเกี่ยวกับกัญชาจะต้องอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาต

*****3.กติการการปลูกกัญชา ทั้งระดับการปลูกของครัวเรือนและการปลูกเพื่อขาย เช่น การปลูกในครัวเรือนควรจะอนุญาตกี่ต้น การปลูกเพื่อขายควรแบ่งการอนุญาตอย่างไร เป็นต้น 4.การออกใบอนุญาต การพักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณ์ใบอนุญาต 5.การกำหนดรูปแบบการขาย และ สถานที่ขาย 6.การโฆษณา กัญชา 7.การคุ้มครองเด็กและเยาวชน 8.บทลงโทษการทำผิดตาม พ.ร.บ. การกระทำผิดแต่ละรูปแบบควรมีโทษอย่างไร รวมทั้งลำดับขั้นตอนการพิจารณาความผิดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย 9.การคุ้มครองบุคคลอื่นจากการใช้กัญชาโดยวิธีการสูบในสถานที่สาธารณะและการจัดรูปแบบการใช้กัญชาโดยวิธีการสูบที่ควรจะเป็น 10.กลไกการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากัญชาไทย

***** “การถกประเด็นเหล่านี้จะทำให้สาระใน พ.ร.บ.กัญชามีประสิทธิภาพจริงในการบังคับใช้และเราอยากทำกฎหมายสักฉบับหนึ่งที่เกิดจากการระดมความเห็นของประชาชนให้รอบด้านที่สุด ซึ่งก็หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะฟังเสียงและคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก” นายประสิทธิ์ชัย กล่าวและว่า ภารกิจในช่วงสองสามเดือนนี้ เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย จะเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด และเราคาดหวังว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ฉบับนี้จะถูกร่างขึ้นมาอย่างรอบครอบ รอบด้านที่สุด และในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงร่วมเสนอความเห็นการจัดทำกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา เราตระหนักดีว่ากฎหมายที่ดีย่อมเกิดขึ้นจากการระดมความเห็นของประชาชน หลากหลายกลุ่ม จนก่อร่างเป็นแนวคิดในการสร้างกลไกเชิงระบบในการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาและการป้องกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราอยากให้กฎหมายกัญชา เกิดจากประชาชน เราจะร่วมกันทำกฎหมายและรวบรวม10,000 รายชื่อ เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป