16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

(ชมคลิปข่าว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด อ.เมืองกำแพงเพชร ออกรณรงค์ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสระแก้ว

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางพิมพ์สุภัค อิ่มสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด อ.เมืองกำแพงเพชร. จัดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกตำบลสระแก้วปี 2567 โดยมีผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่,อสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรดร่วม โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมดังนี้ 1. เพื่อลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 3. เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมออกเดินรณรงค์ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสระแก้ว พร้อมแจกทรายอะเบท   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นำไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดลูกน้ำ  ยุงลาย ต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก

*****นางพิมพ์สุภัค กล่าวว่า การอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกตำบลสระแก้วปี 2567 ในวันนี้ สืบเนื่องจากโรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะโรค ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และส่งผลกระทบด้าน เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกัน รณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอดและได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า ปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนักยังคง เป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ เกิดจากยุงลายเป็นพาหะของ โรค ปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเกิดโรคจำนวนมากขึ้นทุกปี โรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงฤดูฝน ยุงลาย ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ จานรองขาตู้กับข้าว เป็นต้น

*****ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพ ปัญหาของโรคไข้เลือดออกเกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหา วิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้อง ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ โรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันกระตุ้นและ ชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด จึงจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาด ของไข้เลือดออกตำบลสระแก้วปี 2567