กกต.อุตรดิตถ์เสริมความรู้ผู้สมัครนายกเล็ก

***อุตรดิตถ์…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 ก.พ.ที่ห้องบอลลูม โรงแรมสีหราช อ.เมืองอุตรดิตถ์  นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ผอ.กกต.) ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค. โดยมีผู้สมัคร นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  รวม 26 เทศบาล คือ 1 เทศบาลเมือง และ25 เทศบาลตำบล

***ทั้งนี้นายนิยม  กล่าวว่า จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สมัครและผู้สนับสนุนยอมรับในเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี รักษาความเป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ตลอดจนลดหรือระงับเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเสือกตั้งให้ได้มากที่สุด

***นอกจากนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กับกฎหมายเลือกตั้งใหม่บรรยายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดย สำนักงาน ปปช. จำนวนค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง ข้อห้ามการกระทำผิดในการหาเสียงเลือกตั้งและบทกำหนดโทษ อีกด้วย ”นายนิยม กล่าว

***ทั้งนี้ สนง.คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สรุปการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายเทศมนตรี  จำนวน 26 แห่ง ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 64 ที่ผ่าน มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 60 ราย และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 629 ราย