ผู้ตรวจสำนักนายกฯเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ร้อยเอ็ด

***ร้อยเอ็ด…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จุดที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวพระราชดำริ (สวน ป่า นา น้ำ) วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม  บ้านหนองหน่อง หมู่ 5, 9 ต.อีง่อง  อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เมื่อบ่ายวันที่ 20 ก.พ3

***โดยได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมให้ข้อแนะนำและกำลังใจในการดำเนินงานตามโครงการ  โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมธิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ประธานองค์อุปถัมภ์วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม ร่วมสนธนาธรรม

***ขณะเดียวกัน นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร.ต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ปลัดอำเภอประจำตำบลอีง่อง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี