พ่อเมืองอุตรดิตถ์และวธ. มอบเกียรติบัตรสื่อมวลชนคุณธรรมและบุคคลคุณธรรมหรือคนดีศรีอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ครอบครัวคุณธรรม

***อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายผล  ดำธรรม  ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานส่งเสริมคุณธรรมและมอบเกียรติบัตรและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และบุคคลคุณธรรมหรือคนดีศรีอุตรดิตถ์และครอบครัวคุณธรรม  ที่ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง  โดยมีนายประเดิม  เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมือง นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ฝ่ายเลขานุการ กล่าวรายงาน มีสื่อมวลชน 20 สื่อ 24 ราย และบุคคลคุณธรรมหรือคนดีศรีอุตรดิตถ์  9 รายและครอบครัวคุณธรรม  9 ครอบครัว ร่วมงานดังกล่าว

***นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วธ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ตามมติคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 64  เห็นซอบให้ยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนในอุตรดิตถ์ ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564 ) ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเสนอข่าวเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมความดี ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทุกช่องทางและทุกประเภทนั้น เพื่อผลักดันให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม โดยมีการขับเคลื่อนทั้งในระบบชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัด

***คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตล์ จึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบริหารจัดการงานของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 กิจกรรมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้สื่อมวลชนคุณธรรมจังหวัดอุรดิตถ์และบุคคลคุณธรรมหรือคนดีศรีอุตรดิตถ์ และครอบครัวคุณธรรม อีกด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน