สัมภาษณ์พิเศษ…

***เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ 28 พ.ย.64 นี้ พี่น้องประชาชนคนไทยต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น นั่นคือ เลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. การสมัครครั้งนี้มีบุคคลลงสมัครอาสาเป็นตัวแทนของประชาชนจำนวนมาก และเพื่อให้ทั้งผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจถึงข้อกฎหมายที่จะไม่กระทำผิดเลือกตั้งในครั้งนี้

***ทางทีมข่าวสยามท้องถิ่นได้ขอสัมภาษณ์ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอทราบถึงแนวทางการหาเสียงที่ถูกต้องและการหาเสียงที่ต้องห้ามมีอะไรบ้าง รวมทั้งประเด็นของผู้ใช้สิทธิด้วย หากไม่ไปใช้สิทธิในครั้งนี้มีผลอย่างไรบ้าง

***อันดับแรกอยากให้ท่านย้ำเตือนผู้สมัครนายก อบต.และ ส.อบต.รวมทั้งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งถึงข้อห้ามการกระทำในการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง

*** “การเลือกตั้งครั้งนี้ขอย้ำเตือนทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ระมัดระวังการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยเฉพาะมาตรา 65 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ห้ามเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดหรือโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงใดๆ เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด”นายฐิติเชฏฐ์ กล่าว

***ส่วนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมีหลายประเด็น อาทิ ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งโดยนำสถาบันมาเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1.แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ 2.แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

***3.ใช้พาหนะต่าง ๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบ 4.หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่

***ส่วน 5.ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ ประเพณีต่างๆ 6.หาเสียงเลือกตั้งโดยนำชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และ7.จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

***ขณะที่ปัญหาการทุจริตในการเลือกตั้งนั้น กกต.ได้ออกแอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” เป็นช่องทางแจ้งพบเห็นการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และเป็นช่องทางรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ รวมทั้งแจ้งผ่านผู้ตรวจการท้องถิ่น

***แต่ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น และไม่แจ้งข้อมูลที่มีลักษณะกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ใส่ความ หรืออื่นใดอีกทั้งต้องแจ้งเหตุการณ์การทุจริตเลือกตั้ง 1 ครั้ง ต่อ 1 เรื่องเท่านั้น การแจ้งรายงานทุกครั้ง ผู้ใช้งานควรจะส่งรูปมาด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาบันทึกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

*** “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยุติเรื่องกับรายงานที่มีข้อมูลลักษณะเป็นเท็จ กลั่นแกล้ง ใส่ร้ายใส่ความ หรืออื่นใดที่มีลักษณะเช่นฉ่ำมาแล้ว รวมทั้งรายงานที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันออกไปใช้สิทธิเลือกนายก อบต.และ ส.อบต.กันให้มาก ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นของท่านเองนายฐิติเชฏฐ์ กล่าวในที่สุด