คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 40 เขตแล้ว ส่วนผู้ว่า กทม.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปแล้ว นั้น

*****ล่าสุด(30พ.ค.65)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ราย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ราย ตามเอกสารแนบท้ายนี้

*****สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒และจะเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ราย

ลำดับที่ ชื่อเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง
พระนคร นางสาวศศิธร  ประสิทธิ์พรอุดม
ดุสิต นายศิริพงษ์  ลิมปิชัย
หนองจอก นายณรงค์  รัสมี
บางรัก นายวิพุธ  ศรีวะอุไร
บางเขน นายนริสสร   แสงแก้ว
บางกะปิ นางสาวนภัสสร  พละระวีพงศ์
ปทุมวัน นางสาวเมธาวี  ธารดำรงค์
ป้อมปราบศัตรูพ่าย นางสาวนิภาพรรณ  จึงเลิศศิริ
พระโขนง นายสราวุธ  อนันต์ชล
๑๐ มีนบุรี นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์
๑๑ ลาดกระบัง นายสุรจิตต์  พงษ์สิงห์วิทยา
๑๒ ยานนาวา นายพุทธิพัชร์  ธันยาธรรมนนท์
๑๓ ธนบุรี นายจิรเสกข์  วัฒนมงคล
๑๔ บางกอกใหญ่ นายวิรัช  คงคาเขตร
๑๕ คลองสาน นายสมชาย  เต็มไพบูลย์กุล
๑๖ ตลิ่งชัน นางลักขณา  ภักดีนฤนาถ
๑๗ บางกอกน้อย นายนภาพล  จีระกุล
๑๘ บางขุนเทียน นายสารัช  ม่วงศิริ
๑๙ ภาษีเจริญ นายกฤษฏ์  คงวุฒิปัญญา
๒๐ ราษฎร์บูรณะ นายไสว  โชติกะสุภา
๒๑ บางพลัด พันตำรวจเอก ภิญโญ  ป้อมสถิตย์
๒๒ สาทร นายอานุภาพ  ธารทอง
๒๓ บางซื่อ นางสาวภัทราภรณ์  เก่งรุ่งเรืองชัย
๒๔ จตุจักร นายอภิวัฒน์  ด่านศรีชาญชัย
๒๕ ประเวศ นายธนวัฒน์  เชิดชูกิจกุล
๒๖ คลองเตย นายสุชัย  พงษ์เพียรชอบ
๒๗ สวนหลวง นางสาวปิยะวรรณ  จระกา
๒๘ จอมทอง นายสุทธิชัย  วีรกุลสุนทร
๒๙ ดอนเมือง นางกนกนุช  กลิ่นสังข์
๓๐ ราชเทวี นายเอกกวิน  โชคประสพรวย
ลำดับที่ ชื่อเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง
๓๑ วัฒนา นายสัณห์สิทธิ์  เนาถาวร
๓๒ บางแค นายอำนาจ  ปานเผือก
๓๓ หลักสี่ นายตกานต์  สุนนทวุฒิ
๓๔ คันนายาว นางชญาดา  วิภัติภูมิประเทศ
๓๕ สะพานสูง นางสาวมธุรส  เบนท์
๓๖ คลองสามวา นางสาวนฤนันมนต์  ห่วงทรัพย์
๓๗ บางนา นายฉัตรชัย  หมอดี
๓๘ ทวีวัฒนา นายยิ่งยงค์  จิตเพียรธรรม
๓๙ ทุ่งครุ นายกิตติพงศ์  รวยฟูพันธ์
๔๐ บางบอน นายณรงค์ศักดิ์  ม่วงศิริ