กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง “ชัชชาติ”ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพิ่มอีก 5 ราย

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข้าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 พ.คง65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งจะเป็นผู้ว่ากทม.คนที่ 17

*****อนึ่ง การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่ได้รับรายงานผลการนับคะแนน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกล่าวคือ ต้องดำเนินการ “ตรวจสอบเบื้องต้น” ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เสียก่อนว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และรายงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

*****ขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.)ที่เหลืออีก 5 รายประกอบด้วย

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ราย

ลำดับที่ ชื่อเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง
สัมพันธวงศ์ นายพินิจ  กาญจนชูศักดิ์
หนองแขม นายนวรัตน์  อยู่บำรุง
บึงกุ่ม นายเนติภูมิ  มิ่งรุจิราลัย
บางคอแหลม นายปวิน  แพทยานนท์
ลาดพร้าว นายณภัค  เพ็งสุข