สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้น มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๕ คน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๕ คน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน นั้น

*****สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ส.ถ./ผ.ถ.๖/๑) ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง