กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 15 แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 1. กรณี นายอรุณ สุวรรณพยัคฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 2. กรณี จ่าสิบเอก ประมวล เกตุไชโย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 3. กรณี นายสุวิทย์ จามจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง เขตเลือกตั้งที่ ๑  อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 4. กรณี นายชัชชัย ท้วมทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านฉาง เขตเลือกตั้งที่ ๓  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

*****5. กรณี นายสมบูรณ์ เจริญพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญเขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 6. กรณี นางระย้า บุญปกครอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 7. กรณี นายทวี อ้วนอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 8. กรณี นางสาวสิริกร อินทศร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 9. กรณี นายชนะ วงศ์มุสิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภอสิชล เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

*****10. กรณี นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เขตเลือกตั้งที่ ๒อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 11. กรณี นายแหวน จันทร์ฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอพยุหะคีรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ 12. กรณี นายอนุลักษณ์ เฉลยถ้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ 13. กรณี นายบุญเลี้ยง ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 14. กรณี นายบัญชา เหมะนัค นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 15.กรณี นายกุศล ยิ้มละม้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

*****ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้  1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ วงษ์ธัญการ 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ได้แก่ นายชาญชัย เนียมหอม 3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้แก่ นายจรัสพงษ์ ธรรมหา 4. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านฉาง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองได้แก่ นางสาวศริญญา มากสวาท 5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้แก่ นางอรนุช ชื่นบาน

*****6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ นางจุรีพร คำพล 7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นางศิริรัตน์ อ้วนอินทร์ 8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายเมธัส ทองทับ 9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล เขตเลือกตั้งที่ ๒  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางอารีย์ กลิ่นน้อย 10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายสว่าง คะปูคำ 11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายชานนท์ ปาทาน 12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นางวรนุช แสงฤทธิ์ 13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายทองสุข สัมฤทธิรินทร์ 14. นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายประสิทธิ์ บุญแก้ว 15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายมณฑล ยิ้มละม้าย

*****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔