กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายว่า กรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 1. กรณี นางสุภาพร ศรีกาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ 2. กรณี นายประมวล แฉล้มเขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 3. กรณี นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ ๘ จังหวัดภูเก็ต ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ 4. กรณี นายไพโรจน์ วณิชกิตติโชติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ ๓  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

*****5. กรณี นายนิคม สมชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ 6. กรณี นายบุญศักย์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอำเภอปง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดพะเยา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ 7. กรณี นายวิพรหม เพ็ชรนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทองเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ 8. กรณี นายชำนาญ เหมืองสาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย เขตเลือกตั้งที่ ๒อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 9. กรณี นายบำรุง มีโต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

*****ล่าสุดวันนี้(13มิ.ย.65)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้  1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นางสาววันวิสา แสงทิตย์ 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นางอัณณ์ชญาน์ หนูสวัสดิ์ 3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ ๘ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นายชยุต แก้วกลิ่น 4. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นางนลินรัตน์ วณิชกิตติโชติ

*****5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายวศิน ตันชัยวิทยากุล6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอปง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดพะเยา ได้แก่ อาทิตย์ งามตา 7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายดาวรุ่ง คำเลิศ 8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้แก่ นางวันเพ็ญ ปาผัด9. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้แก่ นางสาวเตือนใจ อยู่โ ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไปส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔