สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)

****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(14มิ.ย.65) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ราย คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ราย ซึ่งครบทั้ง ๕๐ เขตเลือกตั้งแล้วตามเอกสารแนบท้ายนี้

****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ราย

ลำดับที่ ชื่อเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง
พญาไท นายพีรพล  กนกวลัย
ห้วยขวาง นายประพฤทธ์  หาญกิจจะกุล
ดินแดง นางอนงค์  เพชรทัต
สายไหม นางสาวรัตติกาล  แก้วเกิดมี
วังทองหลาง นายอนุรักษ์  เลิศวัฒนาไพบูลย์