อบจ.พังงา ยกระดับชมรมเกษตรกรขึ้นเป็นสมาคม จัดงบ 6 ล้านรองรับจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ดินและน้ำ

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธราธิป ทองเจิม นายกอบจ.พังงา พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ ตันสกุล นายสุจินต์ อมตพันธุ์ รองนายกอบจ.พังงา ดร.ประจวบ แก้วเขียว และนายบรรพต ตันติเพชราภรณ์ เลขานุการนายกอบจ.พังงา เข้าร่วมประชุมสมาชิกชมรมเกษตรกรจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อยกระดับเป็นสมาคมเกษตรกร อบจ.พังงา ปีงบประมาณนี้ โดยจะจัดตั้งศูนย์ศึกษาวิเคราะห์ดินและน้ำด้วยงบประมาณ 6  ล้านเศษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้