“วิโรจน์ ศรีสังข์” นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต.กลางดง จัดทำโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

*****นครราชสีมา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 เทศบาลตำบลสีมามงคล ต.กลางดง จัดทำโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

*****อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกันฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน ในการนี้ ดำเนินโครงการโดยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 599 ต้น ระยะทางรวมกว่า 2.5 กิโลเมตร บริเวณ ริมถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 10 บ้านซับตะเคียน ต.กลางดง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนกว่า 200 คน

*****นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล กล่าวอีกว่า ปัญหาสภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ ได้แก่ การตัดต้นไม้ทำลายป่า การเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรกรรม ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุ