16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างอีก10 แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 1. กรณี นายขวัญชัย จันทร์กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  2. กรณี นายประเสริฐ อินทร์บำรุง นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  3. กรณี นายไสว บุตรจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 4. กรณี นายอุมาด สุวรรณ์กำพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

***** 5. กรณี นายเรวัต พรหมอารีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดน่าน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 6. กรณี นายบรรเจิด กันเดียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  7. กรณี นางจาลี แสนฝั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 8. กรณี นายนุ เพชรวงศ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 2565 9. กรณี นายสมหมาย คารศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 10. กรณี ร้อยตำรวจโทอนันต์ หมันหนัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เขตเลือกตั้งที่ ๑อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

*****ล่าสุดวันนี้(13ก.ย.65) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์ 2. นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายสุรินทร์ แคบำรุง   3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายสุพจน์ ภูมิเมือง 4. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้แก่ นายสามารถ ตำภู

***** 5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดน่านได้แก่ นายทวีทรัพย์ จักริลา  6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายอาทิตย์ ยศปัญญา  7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่ นายสุกิจ คำมูลใส 8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นายปรี วิจิตรเลอโฉม 9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายสมบัติ คารศรี 10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงได้แก่ นายอัษฎาวุธ หมันหนัน

*****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔