นายอำเภอท่าม่วงประธานลงนาม MOU ระหว่าง ทต.ท่าม่วง กาญจน์ กับ บมจ. NT ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart City Solutlos

*****กาญจนบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10 .00 น. วันที่ 26 ก.ย.65  นายฑรัท  เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกันระหว่างนายชัยยุทธ  วัฒโน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง กับนายอนุกูล  มั่งมีทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ  โดยมีนางนวลพรรณ  มั่งคั่ง ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ และนายรดาโชดก  รังสีสุกานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าม่วงฯ นายวิสุทธิ์  วอนเพียร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วงฯ และนายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี ฯ ร่วมลงนามเป็นพยาน

***** ทั้งนี้หน่วยงานทั้งสองได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด(Smart City)ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.หน่วยงานทั้งสองตกลงร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility Study) ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด(Smart City SOlutions)ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  2 . หน่วยงานทั้งสองตกลงร่วมมือกันในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางและวิธีการในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 3 . หน่วยงานทั้งสอง ตกลงร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนายุคคลากร รวมไปถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้อง และรับรองการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City)ิตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในระดับต่างๆ

*****4.หน่วยงานทั้งสองตกลงร่วมมือกันที่จะเผยแพร่เสริมสร้าง ที่จะต่อยอดองค์ความรู้ของผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการรับรู้รับทราบ และเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ การปฎิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่ให้อำนาจนี้และจะประสานความร่วมมือในกรดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ 5 . หน่วยงานทั้งสองตกลงร่วมมือกันในการติดตาม และประเมินผล รายงานความคืบหน้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ที่โปร่งใสเป็นธรรมทุกภาคส่วน