สภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เลือกประธานสภา อบจ. คนใหม่ และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 รวมเป็นเงินกว่า 235 ล้านบาท

*****ฉะเชิงเทรา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมประสงค์ สายสิณะวัฒน์ รองประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ทั้ง 30 คนหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากนายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2565 และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเห็นชอบให้ลาออกจากตำแหน่งประธานสภาฯ ตามประสงค์แล้ว ซึ่งการประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ จึงต้องมีการเลือกประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายอุดร เทพวาที สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เขต 3 อำเภอสนามชัยเขต ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา จากนั้น นายอุดร เทพวาที ได้ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมทันที

*****อีกทั้งที่ประชุยังมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 3,900,000 บาท จากนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

*****ทั้งนี้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 40 โครงการ รวมเป็นเงิน 235,306,500 บาท และที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 3,900,000 บาท เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทร