16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น10แห่งทั่วประเทศกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานวตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 1. กรณี นายเสนอ ฉ่ำชื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  2. กรณี นายนพพล ยื้อเผ่าพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา เขตเลือกตั้งที่ ๑อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  3. กรณี นายฐานพัฒน์ สุบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกมะกอก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  4. กรณี นายเจริญศักดิ์ ใหม่ซ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

***** 5. กรณี นายสุพัฒน์ วันเวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน เขตเลือกตั้งที่ ๒๑ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  6. กรณี นายมีชัย สุขชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เขตเลือกตั้งที่ ๓  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 7. กรณี นายสมศักดิ์ เพชรชำนาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  8. กรณี นายจุล กล่ำมอญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  9. กรณี นายบุญเริ่ม จันทิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  10. กรณี นายรวย มากสาคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ เขตเลือกตั้งที่ ๑อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

*****ล่าสุดวันนี้(18 ต.ค.65) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง   พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้   1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นายสัญชัย ปั้นทอง  2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นายสุรศักดิ์ นันทจิตตานนท์ 3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกมะกอก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ นางธวรรณรัตน์ แก่นทองเจริญ   4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้แก่ นายศิริศักดิ์ วิเชียรเชื้อ

***** 5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน เขตเลือกตั้งที่ ๒๑ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายปรีชา นุสีวอ 6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายชัยณรงค์ ลูกมณี 7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายเสกสันย์ จันทร์ประเสริฐ 8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายภูริวรรษ พิพิธทอง  9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้แก่ นายกิตติวินท์ แก้วเหมย 10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายมงคล ขันเทียน

*****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป  ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔