25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 11 แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 1. กรณี นายอินทอน ศรีลิลา นายกเทศมนตรีตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  2. กรณี นายพิสันต์ สงวนศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 3. กรณี นายจักรกฤษณ์ ดีสุยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  4. กรณี นายซาลี วาแมดีซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  5. กรณี นายฉัตรชัย มาเสมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

*****6. กรณี นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์พรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 7. กรณี นางณัฐวรรณ จิตติมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  8. กรณี นายทองหล่อ เที่ยงธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 9. กรณี นายธวัชชัย สมณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซิม เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 10. กรณี นายปฏิกร ภูมิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  11. กรณี นายทองแดง ดิษฐ์เจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

*****ล่าสุดวันนี้ (13ก.พ.66)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้  1. นายกเทศมนตรีตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายวรกานต์ กาเรือง  2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรได้แก่ นายภัทรพงศ์ ทรรปณะวิภาส 3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้แก่ นายราชันย์ แตงเลี่ยน 4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้แก่ นางสาวมัสตูรี วาแมดีซา 5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาได้แก่ นายบัณฑิต สิทธาชีวานนท์ 6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายนรินทร์ พิมพ์การ

*****7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางรุ่งนภา ดำรงธรรม  8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้แก่ นายแฉ มาดขาว  9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซิม เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นางเมขลา สมณะ 10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายปิยะ ภูมิลา  11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายเฉลิมชัย หิรัญเขต ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไปส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔