25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เมืองระยองเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มุ่งส่งเสริมให้ ปชช.มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สังคมมีความสงบเรียบร้อย ภายใต้’โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปี 2566′

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง ประธานเปิด’โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566’ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยองเมื่อวันที่ 12 ก.ยง66 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล หมู่บ้านใน 8 อำเภอของจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการฯ

*****นายกำธร กล่าวว่า นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สังคมมีความสงบเรียบร้อย สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ร้วมทั้งมีการพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ

*****อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และสอดคล้องกับหนึ่งในภารกิจของกรมการปกครอง ที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงบนฐานธรรมาภิบาล เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีทักษะ สมรรถนะ และความรู้ ที่สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระยอง สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระยอง สามารถเป็นกำลังหลักของกรมการปกครองในการขับเคลื่อนโครงการ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง และกรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน