16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 27 แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นางตุ๋ย สุรมรรคา 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นางสาวสุภาพร วงศ์บุตร 3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายยุทธ คามนีย์ 4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้แก่ นายประวิทย์ มะโนปิง

*****5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมโตนด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ตันเสรีกุล 6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ นายสายันต์ จันทบ 7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายพรเทพ แก้วเกษม 8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายอำนาจ ทองวิมล 9. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขางู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายธรรมพล เสียงเสนาะ 10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นางชนาพร พวงเพชร

*****11. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายจักรพันธ์ คำจันทร์ 12. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายไกรศร โลหะรัตน์ 13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายวัฒนา กุตเสนา 14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายวิรัตน์ รูปยิ้ม 15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายประยุทธ ภูงามเงิน

*****16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางอรนุช อินจันทร์ 17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้แก่ นายไพฑูรย์ สลับศรี 18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายเกรียงไกร แก่นพุดซา 19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายชัยยุทธ ปัดไธสง 20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางสาวศิริพร คูณขุนทด

*****21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายโกสันต์ เดินเที่ยงรัมย์ 22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้แก่ นายศรีมูล วงค์ปัน 23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายปราณี มีทรัพย์ 24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายสนิท อุลหัสสา 25. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายแวง วังหอม 26. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายชรินศักดิ์ หนองกลางน้ำ 27. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายสุชาติ ศรีสร้อย

*****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

*****นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายดุสิทธิ์ ทองแผน

***** ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444