16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง18 แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากบก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้แก่ นายสราวุธ เกษมพิณ 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ นายศัตราวิทย์ อุณวงศ์ 3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้แก่ นายภูผา ผาหลัก 4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะขบ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายชัยรัตน์ เรียนกิ่ง

*****5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายไวกูณฐ์ นุขุนทด 6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายบุญเสริม ชูจอหอ 7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายวีรวัตน์ มาตรวังแสง 8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้แก่ นายสมหมาย สมตน 9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ นายปราโมทย์ ชานุช 10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นางทิวาภรณ์ แก่นทรัพ

*****11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ได้แก่ นายคำภู พงษ์พีระ 12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายธีรพงษ์ วงษาหา 13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นางสาววิไลพร พันธ์เภา 14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายณัฐพล ชมเชี่ยวชาญ 15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เขตเลือกตั้งที่ 18 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายศิริชัย ไชยพล

*****16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายประสงค์ ทาสุวรรณ์ 17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ นายฉัตรชัย ฐิตะสาร 18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายบุญเลิศ มณีฉาย ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444