16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 โดยสแกน QR Code ด้านล่าง*****การประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใด เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น