16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างทั่วประเทศ35 แห่ง

******กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายสุรชัย คชพงศ์ 2. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเดา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาได้แก่ นางสุญาณี มะโนมะยา 3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมอน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ นายบาย สาธุชาติ 4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูสะคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายสมหวัง โขงกลาง 5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายโสภณ ขาวเน

******6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นางพัชนา โสภาพันธ์ 7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นางศิริลักษณ์ เดชทรัพย์ 8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายบรรเจิด ชนะพล 9. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้แก่ นายประพันธ์ แสงศรีจันทร์ 10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายสิทธิพร ไทยใหม่ 11. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นางยุพา ใจแน่น 12. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายพรหมพิริยะ เกลื่อนกลางดอน 13. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายอนันทะ กอมณี 14. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายบูสะรอ หะยีมะยี

******15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ได้แก่ นายวุฒินันท์ วามนตรี 16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้แก่ นายวิรัช ทองเสถียรกิจ 17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้แก่ นายมัด ยศวงค์ 18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้แก่ นายจำลอง บ้านสระ 19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายวิลัยรัก นุสนธิ์ 20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายวรรณกร ศรีเรือน 21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายสมควร ดวงน้อย 22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายจักรธาร สุวรรณปราการ 23. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายคำมี ชื่นใจ 24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายแดงชัย วังนวล 25. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายอุ่น เกิ้งพิมาย

******26. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายล้วน อุดคำ 27. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายธนกฤต หวังวีระ 28. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ นายชาติชาย โสทัน 29. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายสมบัติ ทมจีน 30. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายสวัสดิ์ บัวใหญ่ 31. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้แก่ นางรังสิมา แก้วสะอาด 32. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้แก่ นายสราวุธ กุลบุตร 33. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายประไพ บุญสิม 34. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายสายพิน กุวงษา 35. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายคำพร แก้วสง่า

******ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444