พ่อเมืองสุโขทัยตรวจดูผสมเทียมโคเนื้อ

***สุโขทัย…นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย พร้อม นายสุชาติ ทีคะสุข รองผวจ.และคณะ ลงพื้นที่ อ.คีรีมาศ และ อ.บ้านด่านลานหอย ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (แม่พันธุ์) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในพื้นที่และเพื่อประชาสัมพันธ์การนำร่องผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์)

***โดยใช้น้ำเชื้อจากโคทาจิมะ และน้ำเชื้อจากโควากิว ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)จ.สุโขทัย  จำนวน 5 ราย  คือ พื้นที่หมู่ 1 ต.สามพวง ,หมู่ 1 ต.นาเชิงคีรี ,หมู่ 8 ต.บ้านป้อม ของ อ.คีรีมาศ และพื้นที่หมู่ 7 ต.ตลิ่งชัน ของอ.บ้านด่านลานหอย

***ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพโคเนื้อแม่พันธุ์ จากนั้นทำการเหนี่ยวนำให้เกิดสภาวะการเป็นสัด และฉีดฮอร์โมนเร่งให้เกิดไข่และตกไข่ โดยโคเนื้อแม่พันธุ์จากเกษตรกรจำนวน 5 ราย มีความพร้อมที่จะได้รับการผสมเทียมแล้ว