สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัดฯ และ ธกส. เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในการระบายข้าว ออกสู่ตลาด โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 พ.ค.65  นายประพันธ์  มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด พร้อมด้วย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้อำนวยการ ธกส.สาขาเมืองอุตรดิตถ์ คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในการระบายช้าวออกสู่ตลาด ในฐานะสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65  ตามนโยบายของรัฐบาล

*****โดยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธกส. ให้สถาบันเกษตรกรได้รวบรวมเก็บข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในปีการผลิต 2564/65 เกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  3,320 ราย จำนวนผลผลิตรวม 36,750  ตัน ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ได้รวบรวมและเก็บรักษาไว้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อรอขาย อันจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีเสถียรภาพ และเมื่อข้าวเปลือกที่เก็บรักษาไว้มีราคาสูงขึ้นจนเป็นที่พอใจ ก็นำข้าวเปลือกออกจำหน่าย ทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีเสถียรภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล

*****นายประพันธ์  กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2559/60 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก ตามนโยบายรัฐบาลครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กล่าวคือ  ต้นน้ำ สหกรณ์ฯส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกรวมตัวทำนาในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนด้านเงินทุน ด้านวิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกรสมาชิก กลางน้ำ

***** “สหกรณ์ฯเป็นผู้รวบรวมผลผลิตข้าวทุกเมล็ดจากเกษตรกรสมาชิก โดยเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อซะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเพื่อรอการขายสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวเปลือกอันเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสมาชิกและปลายน้ำเมื่อราคาข้าวเปลือกในตลาดมีเสถียรภาพราคาเป็นที่น่าพอใจสหกรณ์ฯ ทำหน้าที่ระบายข้าวเปลือกออกสู่ตลาด ซึ่งในวันนี้  11พฤษภาคม 2565 ทางสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ได้ทำการระบายข้าวที่ได้รวบรวมตามโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ออกสู่ตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการ และธกส.ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ธกส.สาขาเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ซึ่งขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐบาลที่กำหนดนโยบาย ที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง” นายประพันธ์  กล่าว

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน