การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเกษตรกรอีกหนึ่งตำบล เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์  ประธานเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า “โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร” ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ จัดขึ้นอีกหนึ่งตำบลที่บ้านซำตารมย์ หมู่ 7 ต.ตากาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อสายวันที่ 17 มิ.ย. 65 เพื่อให้บริการไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตรในตำบลตระกาจ โดยมี ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.กันทรลักษ์ ร่วมในพิธี นายภัทธศาสตร์ มาสกุล นายก อบต.ตระกาจ และ น.ส. สายชล เครือแก้ว กำนันตำบลตระกาจ พร้อมด้วยเกษตรกรชาวตำบลตระกาจให้การต้อนรับ นายนุกูล คงสมโอษฐ์ ผจก.การไฟฟ้าสวนภูมิภาค อ.กันทรลักษ์ กล่าวรายงาน

rbt

*****นายนุกูล คงสมโอษฐ์ กล่าวว่า การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ได้ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ห่างไกล พร้อมกับขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รวมถึงงานเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสายหุ้มฉนวน และโครงการงานติดตั้งหม้อแปลงเสริม รวม 4 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 7,882,406 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกบาท) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้บริการไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตร สามารถใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยในการผลิต เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร เพิ่มประสิทธิผลของการผลิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ต่อไป.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน