นายอำเภอเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ ประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 ที่วัดต้นเเชือก ต.บ้านใหม่ เมื่อวันทมี่ 23 มิ.ย. โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ กล่าวต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กล่าวสรุปข้อมูลพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และนายภฤศ พรแสงพิรุณ ผู้แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ฯ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

*****อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป

*****ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการด้านการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกดังนี้ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี และคลินิกอื่นๆ นอกจากนี้มีหน่วยงานจาก จิตอาสา 904 เข้าร่วมบอกเล่าประสบการณ์จิตอาสาให้แก่เยาวชน และประชาชนในงานได้รับฟัง รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการจัดงานดังกล่าว